Priser og vilkår

Justitia est regina virtutum

Har du rettshjelpsforsikring som dekker dine utgifter til advokat?


      Sjekk forsikringsvilkårene.

Priser og vilkår


 

Det er flere forhold som har betydning for beregning av salæret, så som medgått tid, advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad, betydning, utfallet av saken mv. Det er derfor ikke mulig å gi en timepris som gjelder alle typer saker.


For forbrukere vil salærsatsen normalt variere fra kr 1.500,- til kr 1.800,- pr. time + mva.


For følgende sakstyper gjelder for tiden disse  enhetsprisene:

- Fremtidsfullmakt  fra kr 3.500,- + mva.

- Samboeravtale med enkle bestemmelser fra kr 3.200,- + mva.

- Testament med enkle bestemmelser fra kr 1.500,- + mva.

- Ektepakt med enkle bestemmelser fra kr 1.800,- + mva.

.

Har du krav på fri rettshjelp?


Økonomiske vilkår


I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000).

Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovdsprøvde saker hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift.


Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr 100 000 og større, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer.

Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr 965, og (25%) inntil kr 4 825.Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er fri rettshjelp utenfor rettergang, mens fri sakførsel innebærer fri advokatbistand i saker for domstolene og visse forvaltningsorgan.


I følgende sakstyper har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold:


Barn som gis egen advokat i barnefordelingssak

Barnevernsaker om tvang

Erstatning: Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning

Fylkesnemnden: Saker i medhold av sosialtjenesteloven

Kontrollkommisjonen: Saker etter psykisk helsevernlov

Militærtjeneste: Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste

Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser

Smittevernnemnden: Saker i medhold av smittevernlov

Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen

Tvangsekteskap

Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren

Umyndiggjøring

Utlendingssaker: Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig | Frihetsberøvelse | Overprøving av innvilget søknad | Tilbakekall av tillatelse | Utvisning

I følgende tilfeller kan man få behovsprøvd fri rettshjelp:


Arbeidsforhold: Avskjed og arbeidsgivers oppsigelse

Barnebortføring til utlandet

Erstatning for personskade eller tap av forsørger

Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven

Husleie: Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig

Husstandsfellesskap: Saker om bosted og innbo

Menneskerettigheter: Saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen

Trygd: Klager om folketrygd og anke til Trygderetten

Voldsoffererstatning: Søknad eller klage

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fri rettshjelp under skjønnsvurdering av om "saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad". Ved vurderingen legges det vekt på om saken har likhetstrekk med de prioriterte sakene.